0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

79

[sedemdesiatdeväť]

79

[sedemdesiatdeväť]

79

[sedemdesiatdeväť]

[שבעים ותשע]‬

[shiv'im w'tesha]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

[חמישים ושש]‬

[xamishim w'shesh]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]
92
[deväťdesiatdva]
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
79
[sedemdesiatdeväť]
[שבעים ותשע]‬
[shiv'im w'tesha]
56
[päťdesiatšesť]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
64
[šesťdesiatštyri]
[שישים וארבע]‬
[shishim w'arba]