0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

[חמישים ושש]‬

[xamishim w'shesh]

29

[dvadsaťdeväť]

29

[dvadsaťdeväť]

29

[dvadsaťdeväť]

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

45

[štyridsaťpäť]

45

[štyridsaťpäť]

45

[štyridsaťpäť]

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

88

[osemdesiatosem]

88

[osemdesiatosem]

88

[osemdesiatosem]

[שמונים ושמונה]‬

[shmonim ushmoneh]
56
[päťdesiatšesť]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
29
[dvadsaťdeväť]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
45
[štyridsaťpäť]
[ארבעים וחמש]‬
[arba'im w'xamesh]
88
[osemdesiatosem]
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]