0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

53

[cincizeci şi trei]

53

[cincizeci şi trei]

53

[cincizeci şi trei]

[հիսուներեք]

[hisunerek’]

81

[optzeci şi unu]

81

[optzeci şi unu]

81

[optzeci şi unu]

[ութանասունմեկ]

[ut’anasunmek]

73

[şaptezeci şi trei]

73

[şaptezeci şi trei]

73

[şaptezeci şi trei]

[յոթանասուներեք]

[yot’anasunerek’]

69

[şaizeci şi nouă]

69

[şaizeci şi nouă]

69

[şaizeci şi nouă]

[վաթսունինը]

[vat’suniny]
53
[cincizeci şi trei]
[հիսուներեք]
[hisunerek’]
81
[optzeci şi unu]
[ութանասունմեկ]
[ut’anasunmek]
73
[şaptezeci şi trei]
[յոթանասուներեք]
[yot’anasunerek’]
69
[şaizeci şi nouă]
[վաթսունինը]
[vat’suniny]