0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

89

[seksen dokuz]

89

[seksen dokuz]

89

[seksen dokuz]

[ութանասունինը]

[ut’anasuniny]

23

[yirmi üç]

23

[yirmi üç]

23

[yirmi üç]

[քսաներեք]

[k’sanerek’]

85

[seksen beş]

85

[seksen beş]

85

[seksen beş]

[ութանասունհինգ]

[ut’anasunhing]

15

[on beş]

15

[on beş]

15

[on beş]

[տասնհինգ]

[tasnhing]
89
[seksen dokuz]
[ութանասունինը]
[ut’anasuniny]
23
[yirmi üç]
[քսաներեք]
[k’sanerek’]
85
[seksen beş]
[ութանասունհինգ]
[ut’anasunhing]
15
[on beş]
[տասնհինգ]
[tasnhing]