0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

43

[drie en veertig]

43

[drie en veertig]

43

[drie en veertig]

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

19

[negentien]

19

[negentien]

19

[negentien]

[ცხრამეტი]

[tskhramet'i]

72

[twee en sewentig]

72

[twee en sewentig]

72

[twee en sewentig]

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

86

[ses en tagtig]

86

[ses en tagtig]

86

[ses en tagtig]

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]
43
[drie en veertig]
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]
19
[negentien]
[ცხრამეტი]
[tskhramet'i]
72
[twee en sewentig]
[სამოცდათორმეტი]
[samotsdatormet'i]
86
[ses en tagtig]
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]