0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

‫63

[ثلاثة وستون]‬

[thlatht wastun]

‫63

[ثلاثة وستون]‬

[thlatht wastun]

‫63

[ثلاثة وستون]‬

[thlatht wastun]

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]

‫82[اثنان

[اثنان وثمانون]‬

[athnan wathamanuna]

‫82[اثنان

[اثنان وثمانون]‬

[athnan wathamanuna]

‫82[اثنان

[اثنان وثمانون]‬

[athnan wathamanuna]

[ოთხმოცდაორი]

[otkhmotsdaori]

‫14

[أربعة عشر]‬

[arabeat eashr]

‫14

[أربعة عشر]‬

[arabeat eashr]

‫14

[أربعة عشر]‬

[arabeat eashr]

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

‫65

[خمسة وستون]‬

[khmasat wastun]

‫65

[خمسة وستون]‬

[khmasat wastun]

‫65

[خمسة وستون]‬

[khmasat wastun]

[სამოცდახუთი]

[samotsdakhuti]
‫63
[ثلاثة وستون]‬
[thlatht wastun]
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]
‫82[اثنان
[اثنان وثمانون]‬
[athnan wathamanuna]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]
‫14
[أربعة عشر]‬
[arabeat eashr]
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]
‫65
[خمسة وستون]‬
[khmasat wastun]
[სამოცდახუთი]
[samotsdakhuti]