0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

10

[десет]

[deset]

10

[десет]

[deset]

10

[десет]

[deset]

[ათი]

[ati]

15

[петнайсет]

[petnayset]

15

[петнайсет]

[petnayset]

15

[петнайсет]

[petnayset]

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

76

[седемдесет и шест]

[sedemdeset i shest]

76

[седемдесет и шест]

[sedemdeset i shest]

76

[седемдесет и шест]

[sedemdeset i shest]

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

89

[осемдесет и девет]

[osemdeset i devet]

89

[осемдесет и девет]

[osemdeset i devet]

89

[осемдесет и девет]

[osemdeset i devet]

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]
10
[десет]
[deset]
[ათი]
[ati]
15
[петнайсет]
[petnayset]
[თხუთმეტი]
[tkhutmet'i]
76
[седемдесет и шест]
[sedemdeset i shest]
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
89
[осемдесет и девет]
[osemdeset i devet]
[ოთხმოცდაცხრა]
[otkhmotsdatskhra]