0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

৪৬

[ছেচল্লিশ]

[Chēcalliśa]

৪৬

[ছেচল্লিশ]

[Chēcalliśa]

৪৬

[ছেচল্লিশ]

[Chēcalliśa]

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]

[দুই]

[du'i]

[দুই]

[du'i]

[দুই]

[du'i]

[ორი]

[ori]

৭৩

[তিয়াত্তর]

[Tiẏāttara]

৭৩

[তিয়াত্তর]

[Tiẏāttara]

৭৩

[তিয়াত্তর]

[Tiẏāttara]

[სამოცდაცამეტი]

[samotsdatsamet'i]

৬০

[ষাট ]

[Ṣāṭa]

৬০

[ষাট ]

[Ṣāṭa]

৬০

[ষাট ]

[Ṣāṭa]

[სამოცი]

[samotsi]
৪৬
[ছেচল্লিশ]
[Chēcalliśa]
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]

[দুই]
[du'i]
[ორი]
[ori]
৭৩
[তিয়াত্তর]
[Tiẏāttara]
[სამოცდაცამეტი]
[samotsdatsamet'i]
৬০
[ষাট ]
[Ṣāṭa]
[სამოცი]
[samotsi]