0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

৯৬

[ছিয়ানব্বই]

[Chiẏānabba'i]

৯৬

[ছিয়ানব্বই]

[Chiẏānabba'i]

৯৬

[ছিয়ানব্বই]

[Chiẏānabba'i]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

৬৪

[চৌষট্টি]

[Cauṣaṭṭi]

৬৪

[চৌষট্টি]

[Cauṣaṭṭi]

৬৪

[চৌষট্টি]

[Cauṣaṭṭi]

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]

১৯

[উনিশ]

[Uniśa]

১৯

[উনিশ]

[Uniśa]

১৯

[উনিশ]

[Uniśa]

[ცხრამეტი]

[tskhramet'i]

[আট]

[āṭa]

[আট]

[āṭa]

[আট]

[āṭa]

[რვა]

[rva]
৯৬
[ছিয়ানব্বই]
[Chiẏānabba'i]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
৬৪
[চৌষট্টি]
[Cauṣaṭṭi]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]
১৯
[উনিশ]
[Uniśa]
[ცხრამეტი]
[tskhramet'i]

[আট]
[āṭa]
[რვა]
[rva]