0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

87

[vuitanta-set]

87

[vuitanta-set]

87

[vuitanta-set]

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

42

[quaranta-dos]

42

[quaranta-dos]

42

[quaranta-dos]

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

92

[noranta-dos]

92

[noranta-dos]

92

[noranta-dos]

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

21

[vint-i-u]

21

[vint-i-u]

21

[vint-i-u]

[ოცდაერთი]

[otsdaerti]
87
[vuitanta-set]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
42
[quaranta-dos]
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
92
[noranta-dos]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]
21
[vint-i-u]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]