0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

81

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]

81

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]

81

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]

[ოთხმოცდაერთი]

[otkhmotsdaerti]

67

[εξήντα επτά]

[exḗnta eptá]

67

[εξήντα επτά]

[exḗnta eptá]

67

[εξήντα επτά]

[exḗnta eptá]

[სამოცდაშვიდი]

[samotsdashvidi]

1

[ένα]

[éna]

1

[ένα]

[éna]

1

[ένα]

[éna]

[ერთი]

[erti]

40

[σαράντα]

[saránta]

40

[σαράντα]

[saránta]

40

[σαράντα]

[saránta]

[ორმოცი]

[ormotsi]
81
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
[ოთხმოცდაერთი]
[otkhmotsdaerti]
67
[εξήντα επτά]
[exḗnta eptá]
[სამოცდაშვიდი]
[samotsdashvidi]
1
[ένα]
[éna]
[ერთი]
[erti]
40
[σαράντα]
[saránta]
[ორმოცი]
[ormotsi]