0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]

29

[twenty-nine]

29

[twenty-nine]

29

[twenty-nine]

[ოცდაცხრა]

[otsdatskhra]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

87

[eighty-seven]

87

[eighty-seven]

87

[eighty-seven]

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]
64
[sixty-four]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]
29
[twenty-nine]
[ოცდაცხრა]
[otsdatskhra]
91
[ninety-one]
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
87
[eighty-seven]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]