0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

37

[thirty-seven]

37

[thirty-seven]

37

[thirty-seven]

[ოცდაჩვიდმეტი]

[otsdachvidmet'i]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

[სამოცდაჩვიდმეტი]

[samotsdachvidmet'i]

3

[three]

3

[three]

3

[three]

[სამი]

[sami]

75

[seventy-five]

75

[seventy-five]

75

[seventy-five]

[სამოცდათხუთმეტი]

[samotsdatkhutmet'i]
37
[thirty-seven]
[ოცდაჩვიდმეტი]
[otsdachvidmet'i]
77
[seventy-seven]
[სამოცდაჩვიდმეტი]
[samotsdachvidmet'i]
3
[three]
[სამი]
[sami]
75
[seventy-five]
[სამოცდათხუთმეტი]
[samotsdatkhutmet'i]