0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

51

[kvindek unu]

51

[kvindek unu]

51

[kvindek unu]

[ორმოცდათერთმეთი]

[ormotsdatertmeti]

4

[kvar]

4

[kvar]

4

[kvar]

[ოთხი]

[otkhi]

61

[sesdek unu]

61

[sesdek unu]

61

[sesdek unu]

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

84

[okdek kvar]

84

[okdek kvar]

84

[okdek kvar]

[ოთხმოცდაოთხი]

[otkhmotsdaotkhi]
51
[kvindek unu]
[ორმოცდათერთმეთი]
[ormotsdatertmeti]
4
[kvar]
[ოთხი]
[otkhi]
61
[sesdek unu]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
84
[okdek kvar]
[ოთხმოცდაოთხი]
[otkhmotsdaotkhi]