0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

24

[dudek kvar]

24

[dudek kvar]

24

[dudek kvar]

[ოცდაოთხი]

[otsdaotkhi]

57

[kvindek sep]

57

[kvindek sep]

57

[kvindek sep]

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

[ormotsdachvidmet'i]

71

[sepdek unu]

71

[sepdek unu]

71

[sepdek unu]

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

82

[okdek du]

82

[okdek du]

82

[okdek du]

[ოთხმოცდაორი]

[otkhmotsdaori]
24
[dudek kvar]
[ოცდაოთხი]
[otsdaotkhi]
57
[kvindek sep]
[ორმოცდაჩვიდმეტი]
[ormotsdachvidmet'i]
71
[sepdek unu]
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
82
[okdek du]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]