0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

35

[kolmkümmend viis]

35

[kolmkümmend viis]

35

[kolmkümmend viis]

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

91

[üheksakümmend üks]

91

[üheksakümmend üks]

91

[üheksakümmend üks]

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

11

[üksteist]

11

[üksteist]

11

[üksteist]

[თერთმეტი]

[tertmet'i]

44

[nelikümmend neli]

44

[nelikümmend neli]

44

[nelikümmend neli]

[ორმოცდაოთხი]

[ormotsdaotkhi]
35
[kolmkümmend viis]
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
91
[üheksakümmend üks]
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
11
[üksteist]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
44
[nelikümmend neli]
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]