0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

44

[quarante-quatre]

44

[quarante-quatre]

44

[quarante-quatre]

[ორმოცდაოთხი]

[ormotsdaotkhi]

35

[trente-cinq]

35

[trente-cinq]

35

[trente-cinq]

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

16

[seize]

16

[seize]

16

[seize]

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

58

[cinquante-huit]

58

[cinquante-huit]

58

[cinquante-huit]

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]
44
[quarante-quatre]
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]
35
[trente-cinq]
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
16
[seize]
[თექვსმეტი]
[tekvsmet'i]
58
[cinquante-huit]
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]