0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

‫76

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

‫76

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

‫76

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

‫10

[עשר]‬

[esser]

‫10

[עשר]‬

[esser]

‫10

[עשר]‬

[esser]

[ათი]

[ati]

‫25

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

‫25

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

‫25

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

‫54

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]

‫54

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]

‫54

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]

[ორმოცდათოთხმეტი]

[ormotsdatotkhmet'i]
‫76
[שבעים ושש]‬
[shiv'im w'shesh]
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
‫10
[עשר]‬
[esser]
[ათი]
[ati]
‫25
[עשרים וחמש]‬
[essrim w'xamesh]
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]
‫54
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]
[ორმოცდათოთხმეტი]
[ormotsdatotkhmet'i]