0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

35

[tiga puluh lima]

35

[tiga puluh lima]

35

[tiga puluh lima]

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

37

[tiga puluh tujuh]

37

[tiga puluh tujuh]

37

[tiga puluh tujuh]

[ოცდაჩვიდმეტი]

[otsdachvidmet'i]

34

[tiga puluh empat]

34

[tiga puluh empat]

34

[tiga puluh empat]

[ოცდათოთხმეტი]

[otsdatotkhmet'i]

82

[delapan puluh dua]

82

[delapan puluh dua]

82

[delapan puluh dua]

[ოთხმოცდაორი]

[otkhmotsdaori]
35
[tiga puluh lima]
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
37
[tiga puluh tujuh]
[ოცდაჩვიდმეტი]
[otsdachvidmet'i]
34
[tiga puluh empat]
[ოცდათოთხმეტი]
[otsdatotkhmet'i]
82
[delapan puluh dua]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]