0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

32

[отыз екі]

[otız eki]

32

[отыз екі]

[otız eki]

32

[отыз екі]

[otız eki]

[ოცდათორმეტი]

[otsdatormet'i]

80

[сексен]

[seksen]

80

[сексен]

[seksen]

80

[сексен]

[seksen]

[ოთხმოცი]

[otkhmotsi]

81

[сексен бір]

[seksen bir]

81

[сексен бір]

[seksen bir]

81

[сексен бір]

[seksen bir]

[ოთხმოცდაერთი]

[otkhmotsdaerti]

11

[он бір]

[on bir]

11

[он бір]

[on bir]

11

[он бір]

[on bir]

[თერთმეტი]

[tertmet'i]
32
[отыз екі]
[otız eki]
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]
80
[сексен]
[seksen]
[ოთხმოცი]
[otkhmotsi]
81
[сексен бір]
[seksen bir]
[ოთხმოცდაერთი]
[otkhmotsdaerti]
11
[он бір]
[on bir]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]