0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

८७

[सत्त्याऐंशी]

[Sattyā'ainśī]

८७

[सत्त्याऐंशी]

[Sattyā'ainśī]

८७

[सत्त्याऐंशी]

[Sattyā'ainśī]

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

[एक]

[Ēka]

[एक]

[Ēka]

[एक]

[Ēka]

[ერთი]

[erti]

१४

[चौदा]

[Caudā]

१४

[चौदा]

[Caudā]

१४

[चौदा]

[Caudā]

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

२८

[अठ्ठावीस]

[Aṭhṭhāvīsa]

२८

[अठ्ठावीस]

[Aṭhṭhāvīsa]

२८

[अठ्ठावीस]

[Aṭhṭhāvīsa]

[ოცდარვა]

[otsdarva]
८७
[सत्त्याऐंशी]
[Sattyā'ainśī]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]

[एक]
[Ēka]
[ერთი]
[erti]
१४
[चौदा]
[Caudā]
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]
२८
[अठ्ठावीस]
[Aṭhṭhāvīsa]
[ოცდარვა]
[otsdarva]