0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

46

[czterdzieści sześć]

46

[czterdzieści sześć]

46

[czterdzieści sześć]

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

[ორმოცდათერთმეთი]

[ormotsdatertmeti]

87

[osiemdziesiąt siedem]

87

[osiemdziesiąt siedem]

87

[osiemdziesiąt siedem]

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

18

[osiemnaście]

18

[osiemnaście]

18

[osiemnaście]

[თვრამეტი]

[tvramet'i]
46
[czterdzieści sześć]
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]
51
[pięćdziesiąt jeden]
[ორმოცდათერთმეთი]
[ormotsdatertmeti]
87
[osiemdziesiąt siedem]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
18
[osiemnaście]
[თვრამეტი]
[tvramet'i]