0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

93

[nouăzeci şi trei]

93

[nouăzeci şi trei]

93

[nouăzeci şi trei]

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

57

[cincizeci şi şapte]

57

[cincizeci şi şapte]

57

[cincizeci şi şapte]

[ორმოცდაჩვიდმეტი]

[ormotsdachvidmet'i]

11

[unsprezece]

11

[unsprezece]

11

[unsprezece]

[თერთმეტი]

[tertmet'i]

33

[treizeci şi trei]

33

[treizeci şi trei]

33

[treizeci şi trei]

[ოცდაცამეტი]

[otsdatsamet'i]
93
[nouăzeci şi trei]
[ოთხმოცდაცამეტი]
[otkhmotsdatsamet'i]
57
[cincizeci şi şapte]
[ორმოცდაჩვიდმეტი]
[ormotsdachvidmet'i]
11
[unsprezece]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
33
[treizeci şi trei]
[ოცდაცამეტი]
[otsdatsamet'i]