0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

13

[trinásť]

13

[trinásť]

13

[trinásť]

[ცამეტი]

[tsamet'i]

45

[štyridsaťpäť]

45

[štyridsaťpäť]

45

[štyridsaťpäť]

[ორმოცდახუთი]

[ormotsdakhuti]

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

77

[sedemdesiatsedem]

77

[sedemdesiatsedem]

77

[sedemdesiatsedem]

[სამოცდაჩვიდმეტი]

[samotsdachvidmet'i]
13
[trinásť]
[ცამეტი]
[tsamet'i]
45
[štyridsaťpäť]
[ორმოცდახუთი]
[ormotsdakhuti]
92
[deväťdesiatdva]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]
77
[sedemdesiatsedem]
[სამოცდაჩვიდმეტი]
[samotsdachvidmet'i]