0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

26

[dvadsaťšesť]

26

[dvadsaťšesť]

26

[dvadsaťšesť]

[ოცდაექვსი]

[otsdaekvsi]

53

[päťdesiattri]

53

[päťdesiattri]

53

[päťdesiattri]

[ორმოცდაცამეტი]

[ormotsdatsamet'i]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]
26
[dvadsaťšesť]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]
53
[päťdesiattri]
[ორმოცდაცამეტი]
[ormotsdatsamet'i]
64
[šesťdesiatštyri]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]
43
[štyridsaťtri]
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]