0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

9

[dokuz]

9

[dokuz]

9

[dokuz]

[ცხრა]

[tskhra]

87

[seksen yedi]

87

[seksen yedi]

87

[seksen yedi]

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

98

[doksan sekiz]

98

[doksan sekiz]

98

[doksan sekiz]

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

90

[doksan]

90

[doksan]

90

[doksan]

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]
9
[dokuz]
[ცხრა]
[tskhra]
87
[seksen yedi]
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
98
[doksan sekiz]
[ოთხმოცდათვრამეტი]
[otkhmotsdatvramet'i]
90
[doksan]
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]