0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

47

[kırk yedi]

47

[kırk yedi]

47

[kırk yedi]

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

59

[elli dokuz]

59

[elli dokuz]

59

[elli dokuz]

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]

90

[doksan]

90

[doksan]

90

[doksan]

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

92

[doksan iki]

92

[doksan iki]

92

[doksan iki]

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]
47
[kırk yedi]
[ორმოცდაშვიდი]
[ormotsdashvidi]
59
[elli dokuz]
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]
90
[doksan]
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
92
[doksan iki]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]