0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

77

[sewe en sewentig]

77

[sewe en sewentig]

77

[sewe en sewentig]

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Eppattēḷu]

58

[agt en vyftig]

58

[agt en vyftig]

58

[agt en vyftig]

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

[Aivatteṇṭu]

16

[sestien]

16

[sestien]

16

[sestien]

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]

69

[nege en sestig]

69

[nege en sestig]

69

[nege en sestig]

[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aravattombattu]
77
[sewe en sewentig]
[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Eppattēḷu]
58
[agt en vyftig]
[ಐವತ್ತೆಂಟು]
[Aivatteṇṭu]
16
[sestien]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]
69
[nege en sestig]
[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aravattombattu]