0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

36

[ses en dertig]

36

[ses en dertig]

36

[ses en dertig]

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

92

[twee en negentig]

92

[twee en negentig]

92

[twee en negentig]

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

[Tombatteraḍu]

34

[vier en dertig]

34

[vier en dertig]

34

[vier en dertig]

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Mūvattanālku]

39

[nege en dertig]

39

[nege en dertig]

39

[nege en dertig]

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Mūvattombattu]
36
[ses en dertig]
[ಮೂವತ್ತಾರು]
[Mūvattāru]
92
[twee en negentig]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]
34
[vier en dertig]
[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Mūvattanālku]
39
[nege en dertig]
[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Mūvattombattu]