0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

36

[ሰላሣ ስድስት]

[selaša sidisiti]

36

[ሰላሣ ስድስት]

[selaša sidisiti]

36

[ሰላሣ ስድስት]

[selaša sidisiti]

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

7

[ሰባት]

[sebati]

7

[ሰባት]

[sebati]

7

[ሰባት]

[sebati]

[ಏಳು]

[Ēḷu]

95

[ዘጠና አምስት]

[zet’ena āmisiti]

95

[ዘጠና አምስት]

[zet’ena āmisiti]

95

[ዘጠና አምስት]

[zet’ena āmisiti]

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

[Tombatta'aidu]

85

[ሰማንያ አምስት]

[semaniya āmisiti]

85

[ሰማንያ አምስት]

[semaniya āmisiti]

85

[ሰማንያ አምስት]

[semaniya āmisiti]

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]
36
[ሰላሣ ስድስት]
[selaša sidisiti]
[ಮೂವತ್ತಾರು]
[Mūvattāru]
7
[ሰባት]
[sebati]
[ಏಳು]
[Ēḷu]
95
[ዘጠና አምስት]
[zet’ena āmisiti]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]
85
[ሰማንያ አምስት]
[semaniya āmisiti]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]