0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

84

[ሰማንያ አራት]

[semaniya ārati]

84

[ሰማንያ አራት]

[semaniya ārati]

84

[ሰማንያ አራት]

[semaniya ārati]

[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]

[Embatta nālku]

1

[አንድ]

[ānidi]

1

[አንድ]

[ānidi]

1

[አንድ]

[ānidi]

[ಒಂದು]

[Ondu]

40

[አርባ]

[āriba]

40

[አርባ]

[āriba]

40

[አርባ]

[āriba]

[ನಲವತ್ತು]

[Nalavattu]

28

[ሃያ ስምንት]

[haya siminiti]

28

[ሃያ ስምንት]

[haya siminiti]

28

[ሃያ ስምንት]

[haya siminiti]

[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]

[Ippatteṇṭu]
84
[ሰማንያ አራት]
[semaniya ārati]
[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]
[Embatta nālku]
1
[አንድ]
[ānidi]
[ಒಂದು]
[Ondu]
40
[አርባ]
[āriba]
[ನಲವತ್ತು]
[Nalavattu]
28
[ሃያ ስምንት]
[haya siminiti]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]
[Ippatteṇṭu]