0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

‫8

[ثمانٍية]‬

[thmaniny]

‫8

[ثمانٍية]‬

[thmaniny]

‫8

[ثمانٍية]‬

[thmaniny]

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

‫85[خمسة

[خمسة وثمانون]‬

[khamasat wathamanun]

‫85[خمسة

[خمسة وثمانون]‬

[khamasat wathamanun]

‫85[خمسة

[خمسة وثمانون]‬

[khamasat wathamanun]

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

‫69[تسعة

[تسعة وستون]‬

[tiseat wastun]

‫69[تسعة

[تسعة وستون]‬

[tiseat wastun]

‫69[تسعة

[تسعة وستون]‬

[tiseat wastun]

[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aravattombattu]

‫71[واحد

[واحد وسبعون]‬

[wahid wasabeuna]

‫71[واحد

[واحد وسبعون]‬

[wahid wasabeuna]

‫71[واحد

[واحد وسبعون]‬

[wahid wasabeuna]

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

[Eppattondu]
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
‫85[خمسة
[خمسة وثمانون]‬
[khamasat wathamanun]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
‫69[تسعة
[تسعة وستون]‬
[tiseat wastun]
[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aravattombattu]
‫71[واحد
[واحد وسبعون]‬
[wahid wasabeuna]
[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Eppattondu]