0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Tombattanālku]

‫51

[واحد وخمسون]‬

[wahd wakhamsuna]

‫51

[واحد وخمسون]‬

[wahd wakhamsuna]

‫51

[واحد وخمسون]‬

[wahd wakhamsuna]

[ಐವತ್ತೊಂದು]

[Aivattondu]

‫10

[عشرة]‬

[eshart]

‫10

[عشرة]‬

[eshart]

‫10

[عشرة]‬

[eshart]

[ಹತ್ತು]

[Hattu]

‫18

[ثمانية عشر]‬

[thmanyat eashr]

‫18

[ثمانية عشر]‬

[thmanyat eashr]

‫18

[ثمانية عشر]‬

[thmanyat eashr]

[ಹದಿನೆಂಟು]

[Hadineṇṭu]
‫94
[أربعة وتسعون]‬
[arabeat wataseun]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]
‫51
[واحد وخمسون]‬
[wahd wakhamsuna]
[ಐವತ್ತೊಂದು]
[Aivattondu]
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
‫18
[ثمانية عشر]‬
[thmanyat eashr]
[ಹದಿನೆಂಟು]
[Hadineṇṭu]