0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

‫27[سبعة

[سبعة وعشرون]‬

[sibeat waeashruna]

‫27[سبعة

[سبعة وعشرون]‬

[sibeat waeashruna]

‫27[سبعة

[سبعة وعشرون]‬

[sibeat waeashruna]

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Ippattēḷu]

‫19

[تسعة عشر]‬

[tsieat eashr]

‫19

[تسعة عشر]‬

[tsieat eashr]

‫19

[تسعة عشر]‬

[tsieat eashr]

[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Hattombattu]

‫57[سبعة

[سبعة وخمسون]‬

[sibeat wakhamsun]

‫57[سبعة

[سبعة وخمسون]‬

[sibeat wakhamsun]

‫57[سبعة

[سبعة وخمسون]‬

[sibeat wakhamsun]

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]

‫3

[ثلاثة]‬

[thlath]

‫3

[ثلاثة]‬

[thlath]

‫3

[ثلاثة]‬

[thlath]

[ಮೂರು]

[Mūru]
‫27[سبعة
[سبعة وعشرون]‬
[sibeat waeashruna]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Ippattēḷu]
‫19
[تسعة عشر]‬
[tsieat eashr]
[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Hattombattu]
‫57[سبعة
[سبعة وخمسون]‬
[sibeat wakhamsun]
[ಐವತ್ತೇಳು]
[Aivattēḷu]
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
[ಮೂರು]
[Mūru]