0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

27

[двайсет и седем]

[dvayset i sedem]

27

[двайсет и седем]

[dvayset i sedem]

27

[двайсет и седем]

[dvayset i sedem]

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Ippattēḷu]

3

[три]

[tri]

3

[три]

[tri]

3

[три]

[tri]

[ಮೂರು]

[Mūru]

10

[десет]

[deset]

10

[десет]

[deset]

10

[десет]

[deset]

[ಹತ್ತು]

[Hattu]

19

[деветнайсет]

[devetnayset]

19

[деветнайсет]

[devetnayset]

19

[деветнайсет]

[devetnayset]

[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Hattombattu]
27
[двайсет и седем]
[dvayset i sedem]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Ippattēḷu]
3
[три]
[tri]
[ಮೂರು]
[Mūru]
10
[десет]
[deset]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
19
[деветнайсет]
[devetnayset]
[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Hattombattu]