0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

৩০

[ত্রিশ]

[triśa]

৩০

[ত্রিশ]

[triśa]

৩০

[ত্রিশ]

[triśa]

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[ಐದು]

[Aidu]

২২

[বাইশ]

[Bā'iśa]

২২

[বাইশ]

[Bā'iśa]

২২

[বাইশ]

[Bā'iśa]

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Ippatteraḍu]

৫২

[বাহান্ন / বায়ান্ন]

[bāhānna / bāẏānna]

৫২

[বাহান্ন / বায়ান্ন]

[bāhānna / bāẏānna]

৫২

[বাহান্ন / বায়ান্ন]

[bāhānna / bāẏānna]

[ಐವತ್ತೆರಡು]

[Aivatteraḍu]
৩০
[ত্রিশ]
[triśa]
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]

[পাঁচ]
[pām̐ca]
[ಐದು]
[Aidu]
২২
[বাইশ]
[Bā'iśa]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Ippatteraḍu]
৫২
[বাহান্ন / বায়ান্ন]
[bāhānna / bāẏānna]
[ಐವತ್ತೆರಡು]
[Aivatteraḍu]