0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

[এক]

[Ēka]

[এক]

[Ēka]

[এক]

[Ēka]

[ಒಂದು]

[Ondu]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[ಐದು]

[Aidu]

৪৮

[আটচল্লিশ]

[āṭacalliśa]

৪৮

[আটচল্লিশ]

[āṭacalliśa]

৪৮

[আটচল্লিশ]

[āṭacalliśa]

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

[Nalavatteṇṭu]

১২

[বারো]

[bārō]

১২

[বারো]

[bārō]

১২

[বারো]

[bārō]

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

[এক]
[Ēka]
[ಒಂದು]
[Ondu]

[পাঁচ]
[pām̐ca]
[ಐದು]
[Aidu]
৪৮
[আটচল্লিশ]
[āṭacalliśa]
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]
১২
[বারো]
[bārō]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]