0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

12

[dvanaest]

12

[dvanaest]

12

[dvanaest]

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

99

[devedeset i devet]

99

[devedeset i devet]

99

[devedeset i devet]

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Tombattombattu]

4

[četiri]

4

[četiri]

4

[četiri]

[ನಾಲ್ಕು]

[Nālku]

87

[osamdeset i sedam]

87

[osamdeset i sedam]

87

[osamdeset i sedam]

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]
12
[dvanaest]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]
99
[devedeset i devet]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattombattu]
4
[četiri]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
87
[osamdeset i sedam]
[ಎಂಬತ್ತೇಳು]
[Embattēḷu]