0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

22

[vint-i-dos]

22

[vint-i-dos]

22

[vint-i-dos]

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Ippatteraḍu]

97

[noranta-set]

97

[noranta-set]

97

[noranta-set]

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

41

[quaranta-u]

41

[quaranta-u]

41

[quaranta-u]

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

[Nalavattondu]

18

[divuit]

18

[divuit]

18

[divuit]

[ಹದಿನೆಂಟು]

[Hadineṇṭu]
22
[vint-i-dos]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Ippatteraḍu]
97
[noranta-set]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
41
[quaranta-u]
[ನಲವತ್ತೊಂದು]
[Nalavattondu]
18
[divuit]
[ಹದಿನೆಂಟು]
[Hadineṇṭu]