0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

53

[padesát tři]

53

[padesát tři]

53

[padesát tři]

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

[Aivatta mūru]

44

[čtyřicet čtyři]

44

[čtyřicet čtyři]

44

[čtyřicet čtyři]

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Nalavattanālku]

56

[padesát šest]

56

[padesát šest]

56

[padesát šest]

[ಐವತ್ತಾರು]

[Aivattāru]

92

[devadesát dva]

92

[devadesát dva]

92

[devadesát dva]

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

[Tombatteraḍu]
53
[padesát tři]
[ಐವತ್ತ ಮೂರು]
[Aivatta mūru]
44
[čtyřicet čtyři]
[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Nalavattanālku]
56
[padesát šest]
[ಐವತ್ತಾರು]
[Aivattāru]
92
[devadesát dva]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]