0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

20

[zwanzig]

20

[zwanzig]

20

[zwanzig]

[ಇಪ್ಪತ್ತು]

[Ippattu]

26

[sechsundzwanzig]

26

[sechsundzwanzig]

26

[sechsundzwanzig]

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Ippattāru]

13

[dreizehn]

13

[dreizehn]

13

[dreizehn]

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]

34

[vierunddreißig]

34

[vierunddreißig]

34

[vierunddreißig]

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Mūvattanālku]
20
[zwanzig]
[ಇಪ್ಪತ್ತು]
[Ippattu]
26
[sechsundzwanzig]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]
13
[dreizehn]
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]
34
[vierunddreißig]
[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Mūvattanālku]