0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

51

[πενήντα ένα]

[penḗnta éna]

51

[πενήντα ένα]

[penḗnta éna]

51

[πενήντα ένα]

[penḗnta éna]

[ಐವತ್ತೊಂದು]

[Aivattondu]

92

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

92

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

92

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

[Tombatteraḍu]

76

[εβδομήντα έξι]

[ebdomḗnta éxi]

76

[εβδομήντα έξι]

[ebdomḗnta éxi]

76

[εβδομήντα έξι]

[ebdomḗnta éxi]

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]

22

[είκοσι δύο]

[eíkosi dýo]

22

[είκοσι δύο]

[eíkosi dýo]

22

[είκοσι δύο]

[eíkosi dýo]

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Ippatteraḍu]
51
[πενήντα ένα]
[penḗnta éna]
[ಐವತ್ತೊಂದು]
[Aivattondu]
92
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]
76
[εβδομήντα έξι]
[ebdomḗnta éxi]
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]
22
[είκοσι δύο]
[eíkosi dýo]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Ippatteraḍu]