0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

40

[kvardek]

40

[kvardek]

40

[kvardek]

[ನಲವತ್ತು]

[Nalavattu]

93

[naŭdek tri]

93

[naŭdek tri]

93

[naŭdek tri]

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

[Tombattamūru]

74

[sepdek kvar]

74

[sepdek kvar]

74

[sepdek kvar]

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Eppattanālku]

16

[dek ses]

16

[dek ses]

16

[dek ses]

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]
40
[kvardek]
[ನಲವತ್ತು]
[Nalavattu]
93
[naŭdek tri]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
74
[sepdek kvar]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
16
[dek ses]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]