0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

67

[sesdek sep]

67

[sesdek sep]

67

[sesdek sep]

[ಅರವತ್ತೇಳು]

[Aravattēḷu]

94

[naŭdek kvar]

94

[naŭdek kvar]

94

[naŭdek kvar]

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Tombattanālku]

74

[sepdek kvar]

74

[sepdek kvar]

74

[sepdek kvar]

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Eppattanālku]

9

[naŭ]

9

[naŭ]

9

[naŭ]

[ಒಂಬತ್ತು]

[Ombattu]
67
[sesdek sep]
[ಅರವತ್ತೇಳು]
[Aravattēḷu]
94
[naŭdek kvar]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]
74
[sepdek kvar]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
9
[naŭ]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]