0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

51

[cincuenta y uno]

51

[cincuenta y uno]

51

[cincuenta y uno]

[ಐವತ್ತೊಂದು]

[Aivattondu]

72

[setenta y dos]

72

[setenta y dos]

72

[setenta y dos]

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Eppatteraḍu]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

[ಮೂವತ್ತೈದು]

[Mūvattaidu]

59

[cincuenta y nueve]

59

[cincuenta y nueve]

59

[cincuenta y nueve]

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aivattombattu]
51
[cincuenta y uno]
[ಐವತ್ತೊಂದು]
[Aivattondu]
72
[setenta y dos]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]
35
[treinta y cinco]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]
59
[cincuenta y nueve]
[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aivattombattu]