0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

76

[setenta y seis]

76

[setenta y seis]

76

[setenta y seis]

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]

24

[veinticuatro]

24

[veinticuatro]

24

[veinticuatro]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

89

[ochenta y nueve]

89

[ochenta y nueve]

89

[ochenta y nueve]

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Embattombattu]

9

[nueve]

9

[nueve]

9

[nueve]

[ಒಂಬತ್ತು]

[Ombattu]
76
[setenta y seis]
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]
24
[veinticuatro]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
89
[ochenta y nueve]
[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Embattombattu]
9
[nueve]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]