0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

‫76

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

‫76

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

‫76

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]

‫85

[هشتاد و پنج]‬

[hashtâd-o-panj]

‫85

[هشتاد و پنج]‬

[hashtâd-o-panj]

‫85

[هشتاد و پنج]‬

[hashtâd-o-panj]

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

‫34

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

‫34

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

‫34

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Mūvattanālku]

‫43

[چهل و سه]‬

[che-hel-o-se]

‫43

[چهل و سه]‬

[che-hel-o-se]

‫43

[چهل و سه]‬

[che-hel-o-se]

[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]

[Nalavatta mūru]
‫76
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]
‫85
[هشتاد و پنج]‬
[hashtâd-o-panj]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
‫34
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Mūvattanālku]
‫43
[چهل و سه]‬
[che-hel-o-se]
[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]
[Nalavatta mūru]