0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

36

[kolmekymmentäkuusi]

36

[kolmekymmentäkuusi]

36

[kolmekymmentäkuusi]

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

4

[neljä]

4

[neljä]

4

[neljä]

[ನಾಲ್ಕು]

[Nālku]

59

[viisikymmentäyhdeksän]

59

[viisikymmentäyhdeksän]

59

[viisikymmentäyhdeksän]

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aivattombattu]

81

[kahdeksankymmentäyksi]

81

[kahdeksankymmentäyksi]

81

[kahdeksankymmentäyksi]

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

[Embattondu]
36
[kolmekymmentäkuusi]
[ಮೂವತ್ತಾರು]
[Mūvattāru]
4
[neljä]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
59
[viisikymmentäyhdeksän]
[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aivattombattu]
81
[kahdeksankymmentäyksi]
[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]
[Embattondu]