0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

18

[dix-huit]

18

[dix-huit]

18

[dix-huit]

[ಹದಿನೆಂಟು]

[Hadineṇṭu]

29

[vingt-neuf]

29

[vingt-neuf]

29

[vingt-neuf]

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Ippattombattu]

89

[quatre-vingt-neuf]

89

[quatre-vingt-neuf]

89

[quatre-vingt-neuf]

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Embattombattu]

43

[quarante-trois]

43

[quarante-trois]

43

[quarante-trois]

[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]

[Nalavatta mūru]
18
[dix-huit]
[ಹದಿನೆಂಟು]
[Hadineṇṭu]
29
[vingt-neuf]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Ippattombattu]
89
[quatre-vingt-neuf]
[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Embattombattu]
43
[quarante-trois]
[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]
[Nalavatta mūru]