0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

‫8

[שמונה]‬

[shmoneh]

‫8

[שמונה]‬

[shmoneh]

‫8

[שמונה]‬

[shmoneh]

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Tombattombattu]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Eppatteraḍu]

‫20

[עשרים]‬

[essrim]

‫20

[עשרים]‬

[essrim]

‫20

[עשרים]‬

[essrim]

[ಇಪ್ಪತ್ತು]

[Ippattu]
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
‫99
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattombattu]
‫72
[שבעים ושתיים]‬
[shiv'im ushtaym]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]
‫20
[עשרים]‬
[essrim]
[ಇಪ್ಪತ್ತು]
[Ippattu]