0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

‫38

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

‫38

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

‫38

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

[Mūvatteṇṭu]

‫96

[תשעים ושש]‬

[tish'im w'shesh]

‫96

[תשעים ושש]‬

[tish'im w'shesh]

‫96

[תשעים ושש]‬

[tish'im w'shesh]

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

[Tombattāru]

‫7

[שבע]‬

[sheva]

‫7

[שבע]‬

[sheva]

‫7

[שבע]‬

[sheva]

[ಏಳು]

[Ēḷu]

‫74

[שבעים וארבע]‬

[shiv'im w'arba]

‫74

[שבעים וארבע]‬

[shiv'im w'arba]

‫74

[שבעים וארבע]‬

[shiv'im w'arba]

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Eppattanālku]
‫38
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]
[Mūvatteṇṭu]
‫96
[תשעים ושש]‬
[tish'im w'shesh]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]
‫7
[שבע]‬
[sheva]
[ಏಳು]
[Ēḷu]
‫74
[שבעים וארבע]‬
[shiv'im w'arba]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]