0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

४३

[तैंतालीस]

[taintaalees]

४३

[तैंतालीस]

[taintaalees]

४३

[तैंतालीस]

[taintaalees]

[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]

[Nalavatta mūru]

५८

[अठ्ठावन]

[aththaavan]

५८

[अठ्ठावन]

[aththaavan]

५८

[अठ्ठावन]

[aththaavan]

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

[Aivatteṇṭu]

६१

[इकसठ]

[ikasath]

६१

[इकसठ]

[ikasath]

६१

[इकसठ]

[ikasath]

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

[Aravattondu]

९४

[चौरानवे]

[chauraanave]

९४

[चौरानवे]

[chauraanave]

९४

[चौरानवे]

[chauraanave]

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Tombattanālku]
४३
[तैंतालीस]
[taintaalees]
[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]
[Nalavatta mūru]
५८
[अठ्ठावन]
[aththaavan]
[ಐವತ್ತೆಂಟು]
[Aivatteṇṭu]
६१
[इकसठ]
[ikasath]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
९४
[चौरानवे]
[chauraanave]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]