0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

८६

[छियासी]

[chhiyaasee]

८६

[छियासी]

[chhiyaasee]

८६

[छियासी]

[chhiyaasee]

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

[Embatta āru]

३०

[तीस]

[tees]

३०

[तीस]

[tees]

३०

[तीस]

[tees]

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

६८

[अड़सठ]

[adasath]

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

[Aravatteṇṭu]

७२

[बहत्तर]

[bahattar]

७२

[बहत्तर]

[bahattar]

७२

[बहत्तर]

[bahattar]

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Eppatteraḍu]
८६
[छियासी]
[chhiyaasee]
[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]
[Embatta āru]
३०
[तीस]
[tees]
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]
६८
[अड़सठ]
[adasath]
[ಅರವತ್ತೆಂಟು]
[Aravatteṇṭu]
७२
[बहत्तर]
[bahattar]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]