0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

89

[nyolvankilenc]

89

[nyolvankilenc]

89

[nyolvankilenc]

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Embattombattu]

81

[nyolcvanegy]

81

[nyolcvanegy]

81

[nyolcvanegy]

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

[Embattondu]

94

[kilencvennégy]

94

[kilencvennégy]

94

[kilencvennégy]

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Tombattanālku]

26

[huszonhat]

26

[huszonhat]

26

[huszonhat]

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Ippattāru]
89
[nyolvankilenc]
[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Embattombattu]
81
[nyolcvanegy]
[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]
[Embattondu]
94
[kilencvennégy]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]
26
[huszonhat]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]