0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

60

[վաթսուն]

[vat’sun]

60

[վաթսուն]

[vat’sun]

60

[վաթսուն]

[vat’sun]

[ಅರವತ್ತು]

[Aravattu]

89

[ութանասունինը]

[ut’anasuniny]

89

[ութանասունինը]

[ut’anasuniny]

89

[ութանասունինը]

[ut’anasuniny]

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Embattombattu]

37

[երեսունյոթ]

[yeresunyot’]

37

[երեսունյոթ]

[yeresunyot’]

37

[երեսունյոթ]

[yeresunyot’]

[ಮೂವತ್ತೇಳು]

[Mūvattēḷu]

64

[վաթսունչորս]

[vat’sunch’vors]

64

[վաթսունչորս]

[vat’sunch’vors]

64

[վաթսունչորս]

[vat’sunch’vors]

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aravattanālku]
60
[վաթսուն]
[vat’sun]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]
89
[ութանասունինը]
[ut’anasuniny]
[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Embattombattu]
37
[երեսունյոթ]
[yeresunyot’]
[ಮೂವತ್ತೇಳು]
[Mūvattēḷu]
64
[վաթսունչորս]
[vat’sunch’vors]
[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aravattanālku]