0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

60

[enam puluh]

60

[enam puluh]

60

[enam puluh]

[ಅರವತ್ತು]

[Aravattu]

72

[tujuh puluh dua]

72

[tujuh puluh dua]

72

[tujuh puluh dua]

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Eppatteraḍu]

80

[delapan puluh]

80

[delapan puluh]

80

[delapan puluh]

[ಎಂಬತ್ತು]

[Embattu]

24

[dua puluh empat]

24

[dua puluh empat]

24

[dua puluh empat]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]
60
[enam puluh]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]
72
[tujuh puluh dua]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]
80
[delapan puluh]
[ಎಂಬತ್ತು]
[Embattu]
24
[dua puluh empat]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]