0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

48

[empat puluh delapan]

48

[empat puluh delapan]

48

[empat puluh delapan]

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

[Nalavatteṇṭu]

4

[empat]

4

[empat]

4

[empat]

[ನಾಲ್ಕು]

[Nālku]

44

[empat puluh empat]

44

[empat puluh empat]

44

[empat puluh empat]

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Nalavattanālku]

60

[enam puluh]

60

[enam puluh]

60

[enam puluh]

[ಅರವತ್ತು]

[Aravattu]
48
[empat puluh delapan]
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]
4
[empat]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
44
[empat puluh empat]
[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Nalavattanālku]
60
[enam puluh]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]