0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

2

[ორი]

[ori]

2

[ორი]

[ori]

2

[ორი]

[ori]

[ಎರಡು]

[eraḍu]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

[Eppattondu]

35

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

35

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

35

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

[ಮೂವತ್ತೈದು]

[Mūvattaidu]

52

[ორმოცდათორმეტი]

[ormotsdatormet'i]

52

[ორმოცდათორმეტი]

[ormotsdatormet'i]

52

[ორმოცდათორმეტი]

[ormotsdatormet'i]

[ಐವತ್ತೆರಡು]

[Aivatteraḍu]
2
[ორი]
[ori]
[ಎರಡು]
[eraḍu]
71
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Eppattondu]
35
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]
52
[ორმოცდათორმეტი]
[ormotsdatormet'i]
[ಐವತ್ತೆರಡು]
[Aivatteraḍu]