0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

6

[ექვსი]

[ekvsi]

6

[ექვსი]

[ekvsi]

6

[ექვსი]

[ekvsi]

[ಆರು]

[Āru]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

[otkhmotsdaotkhi]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

[otkhmotsdaotkhi]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

[otkhmotsdaotkhi]

[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]

[Embatta nālku]

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Eppatteraḍu]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[ಆರು]
[Āru]
84
[ოთხმოცდაოთხი]
[otkhmotsdaotkhi]
[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]
[Embatta nālku]
72
[სამოცდათორმეტი]
[samotsdatormet'i]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]
16
[თექვსმეტი]
[tekvsmet'i]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]