0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

55

[елу бес]

[elw bes]

55

[елу бес]

[elw bes]

55

[елу бес]

[elw bes]

[ಐವತ್ತೈದು]

[Aivattaidu]

74

[жетпіс төрт]

[jetpis tört]

74

[жетпіс төрт]

[jetpis tört]

74

[жетпіс төрт]

[jetpis tört]

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Eppattanālku]

43

[қырық үш]

[qırıq üş]

43

[қырық үш]

[qırıq üş]

43

[қырық үш]

[qırıq üş]

[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]

[Nalavatta mūru]

98

[тоқсан сегіз]

[toqsan segiz]

98

[тоқсан сегіз]

[toqsan segiz]

98

[тоқсан сегіз]

[toqsan segiz]

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Tombatteṇṭu]
55
[елу бес]
[elw bes]
[ಐವತ್ತೈದು]
[Aivattaidu]
74
[жетпіс төрт]
[jetpis tört]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
43
[қырық үш]
[qırıq üş]
[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]
[Nalavatta mūru]
98
[тоқсан сегіз]
[toqsan segiz]
[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Tombatteṇṭu]