0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

12

[он екі]

[on eki]

12

[он екі]

[on eki]

12

[он екі]

[on eki]

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

88

[сексен сегіз]

[seksen segiz]

88

[сексен сегіз]

[seksen segiz]

88

[сексен сегіз]

[seksen segiz]

[ಎಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Embatteṇṭu]

61

[алпыс бір]

[alpıs bir]

61

[алпыс бір]

[alpıs bir]

61

[алпыс бір]

[alpıs bir]

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

[Aravattondu]

76

[жетпіс алты]

[jetpis altı]

76

[жетпіс алты]

[jetpis altı]

76

[жетпіс алты]

[jetpis altı]

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]
12
[он екі]
[on eki]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]
88
[сексен сегіз]
[seksen segiz]
[ಎಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Embatteṇṭu]
61
[алпыс бір]
[alpıs bir]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
76
[жетпіс алты]
[jetpis altı]
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]