0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

೮೫

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

೮೫

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

೮೫

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

೫೭

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]

೫೭

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]

೫೭

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]

೭೦

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]

೭೦

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]

೭೦

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]
೯೭
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
೮೫
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
೫೭
[ಐವತ್ತೇಳು]
[Aivattēḷu]
[ಐವತ್ತೇಳು]
[Aivattēḷu]
೭೦
[ಎಪ್ಪತ್ತು]
[Eppattu]
[ಎಪ್ಪತ್ತು]
[Eppattu]