0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

96

[아흔여섯]

[aheun-yeoseos]

96

[아흔여섯]

[aheun-yeoseos]

96

[아흔여섯]

[aheun-yeoseos]

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

[Tombattāru]

54

[쉰넷]

[swinnes]

54

[쉰넷]

[swinnes]

54

[쉰넷]

[swinnes]

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aivattanālku]

38

[서른여덟]

[seoleun-yeodeolb]

38

[서른여덟]

[seoleun-yeodeolb]

38

[서른여덟]

[seoleun-yeodeolb]

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

[Mūvatteṇṭu]

63

[예순셋]

[yesunses]

63

[예순셋]

[yesunses]

63

[예순셋]

[yesunses]

[ಅರವತ್ತಮೂರು]

[Aravattamūru]
96
[아흔여섯]
[aheun-yeoseos]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]
54
[쉰넷]
[swinnes]
[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aivattanālku]
38
[서른여덟]
[seoleun-yeodeolb]
[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]
[Mūvatteṇṭu]
63
[예순셋]
[yesunses]
[ಅರವತ್ತಮೂರು]
[Aravattamūru]