0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

19

[devyniolika]

19

[devyniolika]

19

[devyniolika]

[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Hattombattu]

82

[aštuoniasdešimt du]

82

[aštuoniasdešimt du]

82

[aštuoniasdešimt du]

[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

[Embatteraḍu]

75

[septyniasdešimt penki]

75

[septyniasdešimt penki]

75

[septyniasdešimt penki]

[ಎಪ್ಪತೈದು]

[Eppataidu]

87

[aštuoniasdešimt septyni]

87

[aštuoniasdešimt septyni]

87

[aštuoniasdešimt septyni]

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]
19
[devyniolika]
[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Hattombattu]
82
[aštuoniasdešimt du]
[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]
[Embatteraḍu]
75
[septyniasdešimt penki]
[ಎಪ್ಪತೈದು]
[Eppataidu]
87
[aštuoniasdešimt septyni]
[ಎಂಬತ್ತೇಳು]
[Embattēḷu]