0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

37

[trisdešimt septyni]

37

[trisdešimt septyni]

37

[trisdešimt septyni]

[ಮೂವತ್ತೇಳು]

[Mūvattēḷu]

7

[septyni]

7

[septyni]

7

[septyni]

[ಏಳು]

[Ēḷu]

66

[šešiasdešimt šeši]

66

[šešiasdešimt šeši]

66

[šešiasdešimt šeši]

[ಅರವತ್ತಾರು]

[Aravattāru]

31

[trisdešimt vienas]

31

[trisdešimt vienas]

31

[trisdešimt vienas]

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

[Mūvattondu]
37
[trisdešimt septyni]
[ಮೂವತ್ತೇಳು]
[Mūvattēḷu]
7
[septyni]
[ಏಳು]
[Ēḷu]
66
[šešiasdešimt šeši]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]
31
[trisdešimt vienas]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]