0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

6

[seši]

6

[seši]

6

[seši]

[ಆರು]

[Āru]

46

[četrdesmit seši]

46

[četrdesmit seši]

46

[četrdesmit seši]

[ನಲವತ್ತಾರು]

[Nalavattāru]

4

[četri]

4

[četri]

4

[četri]

[ನಾಲ್ಕು]

[Nālku]

39

[trīsdesmit deviņi]

39

[trīsdesmit deviņi]

39

[trīsdesmit deviņi]

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Mūvattombattu]
6
[seši]
[ಆರು]
[Āru]
46
[četrdesmit seši]
[ನಲವತ್ತಾರು]
[Nalavattāru]
4
[četri]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
39
[trīsdesmit deviņi]
[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Mūvattombattu]