0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

25

[divdesmit pieci]

25

[divdesmit pieci]

25

[divdesmit pieci]

[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]

[Ippattaidu]

70

[septiņdesmit]

70

[septiņdesmit]

70

[septiņdesmit]

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]

24

[divdesmit četri]

24

[divdesmit četri]

24

[divdesmit četri]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

51

[piecdesmit viens]

51

[piecdesmit viens]

51

[piecdesmit viens]

[ಐವತ್ತೊಂದು]

[Aivattondu]
25
[divdesmit pieci]
[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]
[Ippattaidu]
70
[septiņdesmit]
[ಎಪ್ಪತ್ತು]
[Eppattu]
24
[divdesmit četri]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
51
[piecdesmit viens]
[ಐವತ್ತೊಂದು]
[Aivattondu]