0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

35

[триесет и пет]

[triyesyet i pyet]

35

[триесет и пет]

[triyesyet i pyet]

35

[триесет и пет]

[triyesyet i pyet]

[ಮೂವತ್ತೈದು]

[Mūvattaidu]

60

[шеесет]

[shyeyesyet]

60

[шеесет]

[shyeyesyet]

60

[шеесет]

[shyeyesyet]

[ಅರವತ್ತು]

[Aravattu]

94

[деведесет и четири]

[dyevyedyesyet i chyetiri]

94

[деведесет и четири]

[dyevyedyesyet i chyetiri]

94

[деведесет и четири]

[dyevyedyesyet i chyetiri]

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Tombattanālku]

86

[осумдесет и шест]

[osoomdyesyet i shyest]

86

[осумдесет и шест]

[osoomdyesyet i shyest]

86

[осумдесет и шест]

[osoomdyesyet i shyest]

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

[Embatta āru]
35
[триесет и пет]
[triyesyet i pyet]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]
60
[шеесет]
[shyeyesyet]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]
94
[деведесет и четири]
[dyevyedyesyet i chyetiri]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]
86
[осумдесет и шест]
[osoomdyesyet i shyest]
[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]
[Embatta āru]