0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

16

[seksten]

16

[seksten]

16

[seksten]

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]

61

[sekstiein / ein og seksti]

61

[sekstiein / ein og seksti]

61

[sekstiein / ein og seksti]

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

[Aravattondu]

75

[syttifem]

75

[syttifem]

75

[syttifem]

[ಎಪ್ಪತೈದು]

[Eppataidu]

45

[førtifem]

45

[førtifem]

45

[førtifem]

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

[Nalavatta aidu]
16
[seksten]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]
61
[sekstiein / ein og seksti]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
75
[syttifem]
[ಎಪ್ಪತೈದು]
[Eppataidu]
45
[førtifem]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]